ماست ، ماده شگفت انگیز

استاندارد

ماست

ایا می خواهید از راز ماست آگاهی پیدا نمایید ؟

ماست علاوه بر غنی بودن از کلسیم ، محافظ طبیعی روده بزرگ از سرطان کولون می باشد .

از آنجا که هضم ماست از شیر راحت تر است ، کسانی که عدم تحمل به شیر را دارند

میتوانند از خوردن ماست لذت ببرند .

در بیمارانی که عفونت روده ای و اسهال اخیر داشته اند ، این ماده مفید می تواند در

رفع عفونت روده ای آنها و جلوگیری از عفونتهای مکرر ویروسی و میکروبی گوارشی کمک

موثری باشد .

در بچه هایی که مبتلا به سندروم سوء جذب و کاهش رشد می باشند ، ماست نیز برای اینها

کمک موثری می باشد ( به علت وجود لاکتیک اسید ) .

به طور خلاصه ماست ایمنی را بهبود می بخشد ، ضد باکتری است ، در رشد انسان موثر است ،

ضد سرطان عمل می کند و اگر بر روی پوست استفاده شود آن را درخشان می نماید و به

عنوان کلام نها یی ماست اعجاز طبیعت برای بهتر ماندن و جوانتر بودن است !.

جوان3

-Yogurt contributes to colon health.Secondly, yogurt is a rich source of calcium – a mineral
People that have diets high in calcium have lower rates of colorectal cancer.
-Yogurt is easier to digest than milk.Many people who cannot tolerate milk, either because of a protein allergy or lactose intolerance, can enjoy yogurt.
-Yogurt improves the bioavailability of other nutrients.Culturing of yogurt increases the absorption of calcium and B-vitamins. The lactic acid in the yogurt aids in the digestion of the milk calcium, making it easier to absorb.

-Yogurt aids healing after intestinal infections.Some viral and allergic gastrointestinal disorders injure the lining of the intestines, especially the cells that produce lactase.
because it contains less lactose and more lactase, is usually well-tolerated by healing intestines and is a popular “healing food” for diarrhea. Many pediatricians recommend yogurt for children suffering from various forms of indigestion. Research shows that children recover faster from diarrhea when eating yogurt. It’s good to eat yogurt while taking antibiotics.
-Two nutritional properties of yogurt may help children with intestinal absorption problems grow: the easier digestibility of the proteins and the fact that the lactic acid in yogurt increases the absorption of minerals.

-Yogurt can boost immunity.
-Yogurt can lower cholesterol.
-Yogurt is an excellent source of protein.
-Yogurt can decrease yeast infections.
-Face saver as a mask because yogurt contains lactic acid, which is a component in some in-office chemical peels.
-Yogurt May Help Prevent Osteoporosis.Calcium has been shown to have beneficial effects on bone mass in people of all ages
-Natural Moisturiser and Skin Brightener

that contributes to colon health and decreases the risk of colon cancer. Calcium discourages excess growth of the cells lining the colon, which can place a person at high risk for colon cancer.